Werkwijze en Kosten

Werkwijze

We zijn ABA opgeleide psychologen die behandeling en begeleiding bieden aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen, gedrags- en/of opvoedproblemen. Dit doen wij voor kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 18 jaar oud. De behandeling wordt ambulant (thuis, school of elders) aangeboden. De inhoud van de behandeling wordt bepaald in samenwerking met ouders, school en/of eventueel andere betrokkenen.

Het aanmeldprocedure ziet bij ons er als volgt uit:

Intakegesprek:

Wanneer een kind bij ons wordt aangemeld, volgt er een intakegesprek. Dit gesprek kan bij u thuis of bij een andere instantie plaatsvinden. Tijdens dit gesprek willen we graag zoveel mogelijk informatie krijgen over de ontwikkeling van het kind tot dusver en de hulpvraag van de ouders helder krijgen. Tevens is een nadere kennis making met het kind van essentieel belang voor het opstellen van ons programma. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt en een kopie aan de ouders gegeven.

Indicatieaanvraag

Ouders nemen contact met het jeugdteam of het wijkteam van de gemeente op voor een indicatieaanvraag. Stichting MEE kan de ouders ondersteunen bij de aanvraag. Zo nodig kan ook ABA Imperium hulp bieden wat betreft het opstellen van een plan of doelen voor de PGB aanvraag. wij beginnen met behandeling en begeleiding wanneer de financiering met de zorgkantoor of gemeente rond is.

Psycho-educatie

Nadat diagnose autisme is vastgelegd, kunnen sommige ouders vragen hebben over ASS zoals: Is autisme erfelijk?, is autisme te genezen? etc. Wij geven aanvullende informatie over de achtergrond van de diagnose en actuele informatie. Behalve de beperkingen die door het autisme worden veroorzaakt, kijken we ook naar de mogelijkheden die het biedt.

Observaties en assessments  

De behandeling begint met een uitgebreide observaties en gedragsanalyses. Hierbij worden de sterke kanten, uitdagingen en behoeftes van het kind in kaart gebracht middels Verbal Behavior-Milestones Assessment and Placement Program (VB-MAPP). Aan de hand van deze analyse wordt een behandelprogramma opgesteld voor ongeveer zes maanden. Na zes maanden wordt de VB-MAPP opnieuw ingevuld om de vooruitgang van het kind in kaart te brengen.

Behandeling en begeleiding

Zodra het plan af is, begint de behandeling bij ABA Imperium. Per sessie wordt met het kind aan  leerdoelen gewerkt. De progressie wordt bijgehouden en uiteindelijk in kaart gebracht in een grafiek. Afhankelijk van ontwikkeling van het kind kunnen in overleg met de ouders of andere betrokkenen nieuwe leerdoelen worden toegevoegd wanneer de oude leerdoelen zijn behaald. 

Ouderbegeleiding

De coaching van de ouders en andere betrokkenen is ook een onderdeel van ons programma. De ouders en andere betrokkenen die gedurende langere tijd met het kind werken, zullen coaching krijgen van ons in de omgang met het kind. In overleg met ouders en betrokkenen wordt deze soort van begeleiding vorm gegeven.

Beëindiging en opzegging

De behandeling of begeleiding wordt beëindigd wanneer de afgegeven beschikking verloopt, de looptijd verstrijkt of de cliënt het zorgovereenkomst afzegt. Tevens kan het programma beëindigd worden wanneer de beoogde doelen worden bereikt en het kind kan zich zonder extra ondersteuning ontwikkelen. Vanuit ABA imperium hanteren wij een opzegtermijn van een maand. Tevens zorgen we voor een goede overdracht in geval van verwijzing.

Talen

  • Begeleiding kan geven worden in Nederlands, Engels, Perzisch en deels in het Russisch.


Vergoedingen en Indicatie

ABA behandeling kan vergoed worden vanuit de persoonsgebonden budget (PGB). Aan de hand van de aard van het probleem en de hulpvraag wordt de intensiteit van de hulp bepaald.

Dit kan aangevraagd worden bij het zorgkantoor in uw regio. U vult een aanvraagformulier in en vervolgens stuurt u dat met een budgetplan op. Mocht u nog specifiekere vragen over dit gedeelte hebben, mail ze naar ons.

www.abaimperium.nl - Leven met autisme
www.abaimperium.nl - gedragstherapie
www.abaimperium.nl - gedragstherapie
www.abaimperium.nl - gedragstherapie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie,
neem gerust contact met ons op!