شرایط و ضوابط

Algemene voorwaarden ABA Imperium 2020

Inhoudsopgave

Begripsbepaling                                                                                                         

Artikel 1. Algemeen      …………………………………………………………………………………

Artikel 2. Toepasselijkheid…………………………………………………………………………..   

Artikel 3. Overeenkomst ………………………………………………………………………………..

Artikel 4. Beëindiging en opzegging ………………………………………………………………

Artikel 5. Beschikking ………………………………………………………………………………………….

Artikel 6. Zorgverlening ……………………………………………………………………………………….

Artikel 7. Beeld- en geluidopnames ……………………………………………………………………….

Artikel 8. Informatie ……………………………………………………………………………………………

Artikel 9. Begeleidingsplanbespreking, begeleidingsplan en toestemming………………….

Artikel 10.Verplichtingen van de cliënt………………………………………………………………….

Artikel 11. Dossiervorming, geheimhouding en privacy…………………………………………..

Artikel 12. Interne Klachtenregeling ……………………………………………………………………..

Artikel 13. Aansprakelijkheid ………………………………………………………………………………

Artikel 14. Betalingen, eigen bijdrage……………………………………………………………………

Artikel 15. Arbeidsomstandigheden en meldplicht …………………………………………………

Artikel 16. Nakoming tegenover de handelingsbekwame cliënt………………………………………….

Artikel 17. Nakoming tegenover de handelingsbekwame cliënt ……………………………………..

Artikel 18. Toepasselijk recht ………………………………………………………………………………

Artikel 19. Annulering en vakantie………………………………………………………………………..

Artikel 20. Wijzigingen ……………………………………………………………………………………….

Artikel 21. Slot ………………………………………………………………………………………………….

Bijzondere voorwaarden…………………………………………………………          

 

 

Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden betekenen

ABA Imperium:

De rechtspersoon die zorg verleent aan kinderen met een beperking, bestaande uit het bieden van individuele begeleiding thuis en/of op school en die op grond van contractering is toegelaten om de verzekerde zorg in het kader van de Jeugdwet te leveren.

 

Cliënt

Een natuurlijke persoon die zorgverlening van ABA Imperium krijgt of zal krijgen, al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger of een ander bij de cliënt betrokkene voor zover de cliënt geen wettelijk vertegenwoordiger of een belangenbehartiger heeft. 

Wettelijk vertegenwoordiger:

De ouder(s), verzorgers of voogd die de minderjarige cliënt vertegenwoordigt en ouder is dan 18 jaar. 

Belangenbehartiger:

De door cliënt aangewezen persoon die zonder wettelijke basis doch op basis van een schriftelijke opdracht van de cliënt deze vertegenwoordigt in het geval van wilsonbekwaamheid en de cliënt bijstaat in de behartiging van zijn belangen. 

Beschikking:

Het besluit van het bevoegde indicatieorgaan waarin is vastgelegd in welke omvang en voor welke duur de cliënt in aanmerking komt voor Jeugdzorg ondersteuning. 

Zorg(verlening):

(het verrichten van) handelingen op het gebied van ondersteuning en begeleiding van een cliënt in het kader van of verband houdend met een aanspraak op grond van de Jeugdwet.

Begeleidingstraject:

De overeengekomen zorg die ABA Imperium zal verstrekken aan de cliënt. 

Begeleidingsplanbespreking:

De bespreking van het zorgplan waarin doelen zijn beschreven. 

Begeleidingsplan:

Het plan waarin bij aanvang van de zorgverlening alsmede na evaluatie en actualisatie de afspraken over het begeleidingstraject en de uitkomsten van de begeleidingsplan schriftelijk zijn vastgelegd. 

Begeleidingsovereenkomst:

De individuele overeenkomst die tussen ABA Imperium en de cliënt schriftelijk wordt aangegaan en waarmee ABA Imperium zich jegens de cliënt verbindt om zorgverlening te verrichten tegen betaling of door PGB te bieden.

 

Persoonsgebonden budget (PGB):

Een subsidie in de vorm van trekkingsrechten die aan cliënt zijn toegekend en waarmee de cliënt zelf betalingen kan (laten) doen voor zorg.

 

Artikel 1. Algemeen

ABA Imperium, KvK-nummer 71575464, is de zorgaanbieder en geeft u toegang tot de website abaimperium.nl. Wij publiceren hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

ABA Imperium is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de website zonder de cliënten daarbij te informeren. Ondanks dat ABA Imperium zich inspant om de updates op tijd aan te brengen, kan het soms voorkomen dat de website onjuiste of verouderde informatie bevat.

Alle opdrachten worden uitsluitend door ABA Imperium uitgevoerd, met in achtneming van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zorg- en dienstverlenings-overeenkomsten tussen de zorgvrager en zorgaanbieder.

2.2. Naast de algemene voorwaarden kunnen de overeenkomsten ook bijzondere voorwaarden bevatten. In het geval van een botsing tussen de bepalingen van de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.

2.3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 Het recht op zorgverlening wordt van kracht na het aangaan van een Begeleidingsovereenkomst  tussen ABA Imperium en de cliënt en het bereiken van overeenstemming over het begeleidingstraject.

3.2 Een Begeleidingsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening door ABA Imperium en de cliënt.

3.3 Indien de zorgverlening op een eerdere datum is begonnen dan de datum van ondertekening van de Begeleidingsovereenkomst, dan geldt die datum als ingangsdatum.

3.4 In de Begeleidingsovereenkomst leggen ABA imperium en de cliënt in hoofdlijnen het overeengekomen begeleidingstraject vast.

3.5 Tenzij anders aangegeven, maken deze algemene en betalingsvoorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de Begeleidingsovereenkomst.

Artikel 4 – Beëindiging en opzegging

4.1 De Begeleidingsovereenkomst, met betrekking tot zorg verleent op basis van een PGB, eindigt wanneer de afgegeven beschikking verloopt, de looptijd verstrijkt, de cliënt de begeleidingsovereenkomst afzegt of de cliënt overlijdt.

4.2 De Begeleidingsovereenkomst, met betrekking tot zorg verleent op basis van PGB of WLZ, eindigt wanneer de opgestelde doelen door ABA Imperium zijn behaald, de cliënt de overeenkomst opzegt of de cliënt overlijdt.

4.3 ABA Imperium kan de Begeleidingsovereenkomst opzeggen wanneer de zorgverlening in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan dat:

 • de cliënt zijn verplichtingen uit de Begeleidingsovereenkomst niet naleeft gedurende 3 opeenvolgende maanden;
 • de ouders, diens wettelijke vertegenwoordiger, belangenbehartiger of anderen bij de cliënt betrokkenen weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de Begeleidingsovereenkomst;
 • de cliënt, diens wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger of anderen bij de cliënt betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of cliënten van ABA Imperium of door haar ingeschakelde derden, die voortzetting van de zorgverlening niet meer mogelijk maken;
 • omvang of zwaarte van de zorgverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen en ABA Imperium en de cliënt geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de overeenkomst;
 • het probleemgedrag van de cliënt is zo ernstig dat de medewerkers van ABA imperium groot risico hebben tot het oplopen van ernstig letsels en kan niet worden voorkomen dat de cliënt zelf ook ernstig letsel oploopt;
 • op het moment dat ABA Imperium geen vergoeding meer ontvangt van de financieringsbronnen voor de uitvoering van de overeengekomen zorgverlening en de cliënt deze ook niet voor eigen rekening afneemt;
 • de ouder wijzigt de financieringsbronnen zonder ABA imperium hiervan op de hoogte te brengen;
 • ouders/verzorgers proberen buiten de door ABA imperium geleverde diensten personeel van ABA imperium in dienst te nemen
 • in geval van opschorting of faillissement van ABA Imperium.
 • Het schenden van een beleid dat in dit document is opgenomen

4.4 ABA Imperium zal bij opzegging naar haar vermogen actief hulp verlenen bij het vinden van vervanging voor de cliënt.

4.5 In de gevallen genoemd in 4.3 kan opzegging door ABA Imperium tegen elke dag van de kalendermaand plaatsvinden, met overweging van 30 dagen opzegtermijn, tenzij dringende, aan de cliënt onmiddellijk mee te delen redenen, directe beëindiging van de overeenkomst toestaan.

4.6 Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Voor verheldering: per mail valt onder schriftelijk.

4.7 ABA Imperium zal met haar cliënt in overleg treden over de aanpassing van de overeenkomst indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Van dergelijke omstandigheden is in ieder geval sprake indien:

 • ABA Imperium geheel of gedeeltelijk geen vergoeding meer ontvangt van de gemeente voor de uitvoering van de overeengekomen zorgverlening;
 • om andere redenen de omvang of zwaarte van de zorgverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze geheel of gedeeltelijk buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen.

4.8 De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen door middel van opzegging met een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij dringende redenen een kortere opzegtermijn toestaan.

 

Artikel 5 – Beschikking

5.1 De cliënt die met een PGB of WLZ zorg inkoopt, dient over een geldige beschikking te beschikken.

5.2 Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat ABA Imperium haar inziens geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van de beschikking, vraagt de cliënt, dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger, op gemotiveerd schriftelijk verzoek van ABA Imperium binnen 5 werkdagen daaropvolgend een nieuwe beschikking aan bij de verantwoordelijke gemeente.

Artikel 6 – Zorgverlening

6.1 ABA Imperium verplicht zich ertoe, tot zover het in haar vermogen mogelijk is, om de cliënt zorgverlening aan te bieden die aansluit bij zijn persoonlijke zorgvraag en die aansluit bij de eisen van goede zorgverlening en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap.

6.2 Een cliënt komt in aanmerking voor diensten die door ABA imperium worden geleverd als bij hem/haar de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of een andere ontwikkelingsstoornis wordt vastgesteld en er probleemgedrag is dat leren en ontwikkeling belemmert of vertraagt.

6.3 De door ABA Imperium te verlenen begeleiding vindt plaats bij de cliënt thuis, op school of elders. Indien ABA Imperium het voor een goede uitvoering van de Begeleidingsovereenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de begeleiding op een andere locatie geschiedt dan aangegeven, overlegt ABA Imperium hier voorafgaand over met de cliënt.

6.4 De cliënt vertegenwoordiger/ouders dienen beschikbaar te zijn om aan alle sessies met de cliënt te kunnen deelnemen. Het gezin moet beschikbaar zijn voor de sessies van minimaal 2 uur.

 

Artikel 7 – Beeld- en geluidopnames

7.1 ABA Imperium behoudt zich het recht voor om beeld- dan wel geluidopnames te maken van de begeleidingssessies, na een schriftelijke toestemming. Dit materiaal zal uitsluitend worden gemaakt voor interne opleidings- en trainingsdoeleinden binnen ABA Imperium. De desbetreffende begeleider zal voorafgaand de begeleidingssessies dit duidelijk mededelen aan de cliënt.

Artikel 8 – Informatie

8.1 ABA Imperium geeft aan de cliënt algemene informatie over de zorgverlening en die specifieke informatie over de inhoud van de te verlenen zorgverlening, waarover de cliënt redelijkerwijze dient te beschikken. ABA Imperium geeft deze informatie schriftelijk als de cliënt daarom vraagt.

8.2 De verstrekte informatie voldoet aan volledigheid en juistheid. De verstrekte informatie is tevens begrijpelijk en passend bij het denkvermogen van de cliënt.

8.3 ABA Imperium geeft de informatie in het geval dat de verstrekte informatie ernstig nadeel zou veroorzaken in de ontwikkelingsprocessen of indien de cliënt deze informatie niet wilt ontvangen niet aan de cliënt. Wanneer het belang van de cliënt dit vereist, geeft ABA Imperium de desbetreffende informatie aan de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt, diens belangenbehartiger dan wel een ander bij de cliënt betrokkene. Voordat ABA Imperium overgaat tot het onthouden van informatie, raadpleegt zij een andere deskundige hulpverlener.

 

Artikel 9 – Begeleidingsplanbespreking, Begeleidingsplan en toestemming

9.1 ABA Imperium gebruikt de principes van Applied Behavior Analysis (ABA) in alle begeleidingsplannen. Er wordt een specifieke begeleidingspakket samengesteld op basis van prioriteiten, behoeftes van cliënt en resultaat van de “Assessments”.

9.2 “Assessment” die bij ABA Imperium worden gebruikt zijn onder andere VB-MAPP, EFL, SON-R2,5-7 en WISC-III. Het behandelteam bepaalt welk “Assessment” het beste bij een cliënt past. Bij het begin van de begeleiding en elke 6 maanden waarbij de cliënt de begeleiding voortzet met ABA imperium worden “Assessments” uitgevoerd. Met “assessments” bepaalt ABA Imperium de reden van een bepaald gedragsprobleem en de (specifieke) behoeftes van cliënt.

9.3 Het begeleidingsplan bestaat uit een beschrijving van het kindbeeld, de leerdoelen die zijn voortgevloeid uit een “Assessment”, de toekomstperspectief en de rolverdeling. Dit plan wordt binnen 4 weken na de aanvang van begeleiding geschreven met instemming van cliënt en eventueel andere hulpverleners die erbij betrokken zijn.

9.4 De cliënt geeft toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het Begeleidingsplan. De cliënt geeft toestemming door middel van het Begeleidingsplan van tijd tot tijd te ondertekenen. Voor het begin van een nieuw deel van het plan, zal dit met de cliënt voldaan worden.

9.3 Voor ingrijpend handelen of andere handelingen die geen onderdeel uitmaken van het Begeleidingsplan, is – behoudens noodzakelijk spoedeisend handelen –uitdrukkelijke toestemming van de cliënt nodig. Onder ‘noodzakelijk spoedeisend handelen’ wordt verstaan de kennelijke noodzaak tot onverwijld uitvoeren van de handeling om ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen. ABA Imperium behoudt het recht om te oordelen welk situatie ‘noodzakelijk en spoedeisend handelen’ vereist.

9.4 Het plan is in beginsel voor de duur van zes maanden. Indien de cliënt zijn/haar leerdoelen eerder dan zes maanden behaalt, wordt er een nieuw plan gemaakt door ABA Imperium.

9.5 Indien ABA Imperium het voor de goede uitvoering van de Begeleidingsovereenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de zorgverlening op een andere plaats geschiedt dan in de overeenkomst of het begeleidingsplan is aangegeven, overlegt ABA Imperium hier voorafgaand over met de cliënt.

9.6 Een kopie van het Begeleidingsplan wordt door ABA Imperium terstond aan de cliënt verstrekt.

Artikel 10 – Verplichtingen van de cliënt

10.1 Bij een minderjarige cliënt wordt deze vertegenwoordigd door diens wettelijke vertegenwoordiger(s). Dit houdt in dat bij een minderjarige cliënt alle bepalingen uit deze algemene voorwaarden eveneens gelden voor diens wettelijk vertegenwoordiger(s).

10.2 De cliënt verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de Begeleidingsovereenkomst. De cliënt is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die ABA Imperium in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorgverlening, tijdig ter beschikking te stellen.

10.3  Indien van toepassing dient de cliënt ervoor zorg te dragen dat de school toestemming heeft gegeven voor begeleiding door ABA Imperium tijdens schooltijd en dat de cliënt op de afgesproken tijdstippen thuis is zodat ABA Imperium begeleiding kan geven aan de cliënt.

10.4 De cliënt is verplicht ABA Imperium meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de zorgverlening van belang kunnen zijn. ABA Imperium kan achteraf voor onvoorziene situaties niet aansprakelijk worden gesteld. Client is verplicht voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem/haar ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

Artikel 11 – Dossiervorming, geheimhouding en privacy

11.1 ABA Imperium stelt een dossier samen met betrekking tot de zorgverlening voor de cliënt. Zij houdt in het dossier ingevulde “Assessment”, individuele begeleidingsplannen, evaluatieverslagen, dagschema’s en andere aantekening van de relevante gegevens over de situatie van de cliënt en de gegevens die direct verband houden met de zorgverlening.

11.2 Het dossier is eigendom van ABA Imperium.

11.3 ABA Imperium draagt zorg dat aan anderen dan de cliënt geen inlichtingen over de cliënt dan wel inzage in of afschrift van het dossier worden verstrekt dan met toestemming van de cliënt. Het verstrekken gebeurt ook dan alleen voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van de cliënt niet wordt geschaad.

11.4 Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering Begeleidingsovereenkomst en hun vervangers kan zonder toestemming van de cliënt inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig is voor de uitoefening van hun werkzaamheden.

11.5 De cliënt zal geen inlichtingen over de Begeleidingsovereenkomst aan derden verstrekken dan wel op andere informatie over ABA Imperium aan derden verstrekken. De cliënt zal geen informatie over de begeleiding dan wel ABA Imperium aan de media verstrekken.

11.6 Aan de wettelijk vertegenwoordiger of belangenbehartiger van de minderjarige kan zonder toestemming van de cliënt inlichtingen of inzage gegeven worden.

11.7 ABA Imperium bewaart het dossier gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn (thans: 7 jaren na beëindiging van de overeenkomst). Gegevens met betrekking tot de cliënt die niet tot het dossier behoren, bewaart ABA Imperium zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Na afloop van die termijn vernietigt ABA Imperium deze gegevens. Indien het gegevens betreft die hij van de cliënt heeft ontvangen, geeft zij deze aan de cliënt terug.

11.8 ABA Imperium vernietigt het dossier of gedeelten van het dossier binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de cliënt, tenzij het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt als mede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.

11.9  Persoonsgegevens van de cliënt worden verwerkt overeenkomstig de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.

11.10 Client verleent toestemming dat dat tussen hem/haar en medewerkers van ABA  Imperium, dan wel door haar ingeschakelde derden onder andere door middel van WhatsApp wordt gecommuniceerd.

Artikel 12- Interne klachtenregeling 

12.1 Indien de cliënt niet tevreden is over een of meerdere aspecten van de zorgverlening van ABA Imperium, kan de cliënt altijd bij ABA Imperium terecht met de klacht. ABA Imperium zal tot haar vermogen daar toereikt de onvrede weg te nemen door in overleg tot een goede oplossing te komen.

12.2 De Cliënt dient zijn klacht schriftelijk in te dienen en hoort daarbij aan te geven welke oplossing voor hem/haar ogen staat. Binnen uiterlijk 5 werkdagen zal de cliënt een inhoudelijke reactie ontvangen.

12.3 Indien er onduidelijkheden bestaan omtrent de klacht, zal ABA Imperium telefonisch contact opnemen met de cliënt om de klacht te bespreken.

12.4 De afhandeling van de klacht geschiedt in elk geval binnen een maand waarbij afzonderlijke aspecten afzonderlijk zullen worden beantwoord en gemotiveerd.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Bij sprake van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dient de cliënt ABA Imperium een gelegenheid te stellen om binnen een redelijk termijn voor ABA Imperium de tekortkoming te herstellen/als nog nakomen.

13.2 De aansprakelijkheid van ABA Imperium is beperkt tot het bedrag dat ter zake door een door ABA Imperium gesloten verzekering wordt uitgekeerd, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt.

13.3 Indien de desbetreffende verzekeraar van ABA Imperium geen dekking biedt of niet tot uitkering gaat, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag voor de geleverde zorg waarop de klacht betrekking heeft.

13.4 Het bepaalde in artikel 14.2 en 14.3 is mede van toepassing op de door ABA Imperium ingeschakelde derden.

13.5 De cliënt is verplicht een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) te sluiten.

13.6 Indien ABA Imperium dan wel door haar ingeschakelde derden, tijdens de begeleidingsuren schade toebrengen aan zaken van cliënt, dat is de aansprakelijkheid voor deze schade beperkt tot het bedrag dat ter zake door een door ABA Imperium gesloten verzekering wordt uitgekeerd, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt.

13.7 De beperkingen in aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 14.3 en 14.6 gelden niet indien de schade is te wijten aan ernstige nalatigheid, opzet of grove schuld van de zijde van ABA Imperium.

13.8 Het is de cliënt niet toegestaan om (medewerkers van) ABA Imperium, dan wel door haar ingeschakelde derden, bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik te laten maken van (motor)voertuigen van cliënt of derden, waaronder in ieder geval inbegrepen moet worden auto, motor-, brom- en snorfiets. Indien de cliënt in strijd met deze bepaling handelt, is ABA Imperium niet aansprakelijk voor eventuele directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van (motor)voertuigen van de cliënt of derden. De cliënt is in dat geval gehouden ABA Imperium te vrijwaren voor aanspraken haar medewerkers dan wel door haar ingeschakelde derden, dan wel derden met betrekking tot dergelijke schade.

13.9 Het is de cliënt niet toegestaan om aan (medewerkers van) ABA Imperium, dan wel aan haar ingeschakelde derden, bankpassen, pinpassen, creditcards of cheques ter hand te stellen. Het is de cliënt slechts toegestaan om aan (medewerkers van) ABA Imperium, dan wel aan haar ingeschakelde derden, ten behoeve van het doen van inkopen contant een gepast geldbedrag te verstrekken tot een maximum van € 50,00. Het is de cliënt niet toegestaan (medewerkers van) ABA Imperium, dan wel aan haar ingeschakelde derden, geld te laten pinnen of op andere wijze te laten opnemen. Indien de cliënt in strijd handelt met deze bepaling is ABA Imperium niet aansprakelijk voor eventuele als gevolg daarvan direct en/of indirecte veroorzaakte schade. De cliënt is in dat geval gehouden ABA Imperium te vrijwaren voor aanspraken van haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden in verband met dergelijke schade.

13.10 Het is de cliënt niet toegestaan medewerkers van ABA Imperium, dan wel door haar ingeschakelde derden, een beloning of een geschenk te geven. Medewerkers van ABA Imperium, dan wel door haar ingeschakelde derden, mogen slechts in enkele gevallen een attentie aannemen tot een maximale waarde van € 50,00, alleen indien daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door ABA Imperium.

Artikel 14 Betalingen, eigen bijdrage

14.1 Aan het eind van de maand stuurt ABA Imperium een factuur van de overeengekomen zorg. De cliënt kan deze gewerkte uren declareren bij de SVB. De zorg van ABA Imperium wordt vergoed vanuit PGB of WLZ.

14.2 ABA Imperium factureert directe en indirecte zorg. Directe zorg houdt begeleiding in praktijk in. De indirecte zorg/administratieve tijd bestaat onder andere uit:

 • lezen van “Assessments”
 • schrijven van aanvullende/nieuwe doelen
 • analyseren van de voortgang
 • klinisch gesprek buiten het huis van de familie
 • aanpassing van dagschema
 • materiaal voorbereiding
 • etc.

Voor het berekenen van indirecte zorg houdt ABA Imperium een gemiddelde van ongeveer 10-20% indirecte tijd aan voor de gezinnen. Dit betekent dat voor elke 60 minuten begeleiding, wordt 10 min extra gefactureerd indien nodig. Deze standaard is vergelijkbaar met andere psychologische afspraken en standaarden en het is van essentieel belang voor de voortgang van de cliënt en voor het leveren van kwalitatief goede zorg. Indien de indirecte tijd niet wordt gebruikt, wordt deze niet in rekening gebracht.

14.3 Op elk aspect van zorg en dienstverlening voor rekening van de zorgvrager zijn de bijzondere voorwaarden (betalingsvoorwaarden) van toepassing.

Artikel 15 – Arbeidsomstandigheden en meldplicht

15.1 In het geval ABA Imperium zorgverlening verleent in de privéwoning van de cliënt, kunnen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden nadere voorwaarden en eisen worden gesteld.

15.2 De cliënt dient te zorgen voor goede en veilige werkomstandigheden voor de medewerkers van ABA Imperium, dan wel door haar ingeschakelde derden, bij begeleiding bij de cliënt thuis tot zover dit mogelijk is. Hieronder begrepen is het vereiste dat de wettelijk vertegenwoordigers van de cliënt in staat moeten zijn samen te werken.

15.3 De cliënt dient algemeen aanvaarde omgangsvormen te hanteren en geweld, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie achterwege te laten. Indien ABA Imperium hiermee op welke wijze dan ook wordt geconfronteerd, kan dit een reden zijn voor haar de Begeleidingsovereenkomst onmiddellijk te beëindigen.

15.3 ABA Imperium is gebonden aan de meldcode kindermishandeling. Zij zal derhalve melding moeten doen van huiselijk geweld dan wel kindermishandeling in het geval daartoe bij haar vermoedens bestaan zonder enig overleg of toestemming.

Artikel 16 – Nakoming tegenover de handelingsbekwame cliënt

16.1 Als een handelingsbekwame cliënt ouder is dan 12 jaar, maar jonger is dan 16 jaar, dan heeft ABA Imperium de toestemming nodig van de minderjarige en van zijn wettelijk vertegenwoordiger voor het uitvoeren van de Begeleidingsovereenkomst. ABA Imperium komt de verplichtingen die uit de Begeleidingsovereenkomst met de cliënt voortvloeien zowel na tegenover de cliënt als tegenover diens wettelijk vertegenwoordiger.

16.2 Als een cliënt van 16 jaar of ouder naar het oordeel van ABA Imperium feitelijk bekwaam is om zijn wil te bepalen ter zake van een onderdeel van de overeenkomst, komt ABA Imperium zijn verplichtingen met betrekking tot dat onderdeel van overeenkomst na tegenover de cliënt zelf.

Artikel 17 – Nakoming tegenover de handelings(on)bekwame cliënt

17.1 Tegenover de cliënt die jonger is dan 12 jaar, komt ABA Imperium zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger.

17.2 Tegenover de wilsonbekwame cliënt die ouder is dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, komt ABA Imperium zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

18.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

18.2 In het geval van geschillen tussen ABA Imperium en haar cliënt naar aanleiding van de Begeleidingsovereenkomst, de algemene voorwaarden en/of de betalingsvoorwaarden, zullen partijen zich tot het uiterste inspannen dit geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dit onmogelijk zijn, dan zullen genoemde geschillen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ABA Imperium is gevestigd.

Artikel 19 – Annulering en vakantie

19.1 De cliënt dient een geplande afspraak minimaal 48 uur vóór het overeengekomen begintijd af te zeggen bij zijn toegewezen begeleider of derden genoemd door ABA Imperium.

19.2 In geval van niet tijdige annulering brengt ABA Imperium de volledige kosten in rekening, tenzij anders overeengekomen of indien de cliënt kan aantonen dat hij/zij als gevolg van een overmachtssituatie niet in staat was om zich tijdig af te melden. ABA Imperium doet vervangende werkzaamheden voor desbetreffende cliënt, zoals geplande verslaglegging, indien mogelijk.

19.3 Cliënt dient een geplande vakantie tijdig, te weten uiterlijk één maand voor vertrek, aan ABA Imperium door te geven.

Artikel 20 – Wijzigingen

20.1 Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door ABA Imperium worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan de cliënt zijn meegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.

20.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 21 – Slot

21.1 Deze algemene voorwaarden gaan vanaf 1 oktober 2020 in.

21.2 De volledige tekst van deze algemene voorwaarden is op te vragen/in te zien via de website van ABA Imperium