Aanbod

We bieden een individueel ambulant programma thuis aan, maar ook begeleiding op school in de klas. Daarnaast bieden we ook ouderbegeleiding aan en een training voor hulpverleners.

Vroegtijdige gedragsinterventie (early intervention)

Kinderen met ASS hebben moeite om spontaan te leren van hun omgeving. Zo laten video’s van kinderen met ASS zien dat ze al rond hun eerste verjaardag minder vaak naar anderen kijken dan dat andere kinderen dat doen (zie bijvoorbeeld Osterling & Dawson, 1994). Onderzoek lijkt ook uit te wijzen dat jonge kinderen met ASS de meeste vooruitgang in hun ontwikkeling laten zien door het inzetten van (vroegtijdige) gedragstherapie. Dit is niet verwonderlijk aangezien het gedrag en de hersenen van jonge kinderen gevoeliger voor verandering zijn dan de oude kinderen met ASS. Daarnaast is hun achterstand ten opzichte van leeftijdgenoten kleiner dan die van oudere kinderen. Doordat kinderen met ASS een achterstand op veel ontwikkelingsgebieden laten zien, zijn er voor vroegtijdige gedragsinterventie veelomvattende trainingsprogramma’s of curricula ontwikkeld. Middels deze curricula volgen wij de reguliere ontwikkeling en er is onder meer aandacht voor: concentratie en aandachtsvaardigheden, taalbegrip en taalgebruik, het opvolgen van instructies,  imitatie, matchen, zelfredzaamheid en (voor)schoolse vaardigheden. We besteden veel aandacht aan communicatie. Wanneer kinderen geen gesproken taal hebben wordt er aandacht geschonken aan alternatieve vormen van communicatie door kinderen te leren wijzen (gebaren maken) of te leren communiceren door pictogrammen uit te wisselen (Picture exchange communication systeem, PECS).

ABA-programma thuis

We bieden een individueel ambulant programma thuis. Aan de hand van de hulpvraag van de ouders/verzorgers wordt een programma opgesteld die gericht is op behoeftes, te leren vaardigheden en sterke kanten van uw kind. Het doel van deze vorm van begeleiding is om zelfredzaamheid van uw kind te vergroten door stap voor stap vaardigheden aan te leren die ze nog niet beheersen of onvoldoende laten zien. Wanneer kinderen de vaardigheden in een voor hun veilige omgeving (thuis) hebben geleerd, krijgen ze training om die vaardigheden in natuurlijke situaties te leren toepassen. Tevens geven we zindelijkheidstraining op aanvraag.

ABA-programma school

De aanwezigheid van kinderen met autisme in de klas betekent meestal een extra uitdaging voor de leerkracht. Kinderen met autisme raken vaak sneller afgeleid waardoor de leerkracht de instructie een-op-een moet herhalen. Als ze eenmaal aan het werk zijn dwalen ze af en lijkt het alsof ze geen intrinsieke motivatie hebben. Ook missen deze kinderen veel natuurlijke leermomenten in de klas omdat ze onvoldoende letten op wat er om hun heen gebeurt.

Op school betekent ABA begeleiding dat we het gedrag van het kind in de klas of op het schoolplein analyseren waarna we gewenst gedrag aanleren en ongewenst gedrag uitdoven.

Deze vorm van begeleiding kan ingezet worden voor verschillende doeleinden zoals:
  • Kind heeft extra begeleiding nodig om op de groep te kunnen functioneren
  • Kind loopt vast op school
  • Het gedrag van uw kind is storend voor de klas
  • Ouders willen verplaatsing naar een andere school/groep voorkomen
  • De ouders zijn ontevreden over behaalde resultaten met het kind
  • De ouders willen met hun kind toewerken naar een andere vorm van onderwijs

Ons doel is uw kind zo optimaal mogelijk mee te helpen draaien in de klas. Vaak zijn hiervoor aanpassingen in de directe omgeving mogelijk. De omgeving en de wijze van lesgeven wordt dusdanig vorm gegeven dat die het beste past bij de behoeftes van uw kind. Tevens krijgen de leerkrachten en/of assistenten coaching in de omgang met uw kind

ABA Oudertraining

Loopt u tegen moeilijke situaties in de opvoeding van uw kind? Dan is ABA ouderbegeleiding een oplossing voor u. Dit bestaat uit het adviseren, coachen en begeleiden van de ouders in de omgang met hun kind. Uw hulpvragen worden omgezet in concrete leerdoelen en verwerkt in een plan van aanpak. Ons doel is om u handvatten te geven in de opvoeding van uw kind. Tevens geven we u inzicht in de ontwikkeling en behoeftes van uw kind zodat hun sterke kanten gebruikt kunnen worden om de onvoldoende ontwikkelde kanten te stimuleren.

Supervisie professionals en organisaties

Net zoals de ouders kunnen de hulpverleners ook gecoacht worden in de omgang met het kind met ontwikkelingsstoornissen. We geven training op maat. Dit betekent dat de hulpvraag van de andere professionals die met het kind werken, leidt onze aanpak.

www.abaimperium.nl - Leven met autisme
www.abaimperium.nl - gedragstherapie
www.abaimperium.nl - gedragstherapie
www.abaimperium.nl - gedragstherapie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie,
neem gerust contact met ons op!